Sağlık Hizmetleri, Öğrenci İşlemleri ve Tahakkuk Taşınır Kayıt Şube Müdürlüğü

SAĞLIK, ÖĞRENCİ HİZMETLERİ VE TAHAKKUK TAŞINIR KAYIT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Görevin Kısa Tanımı :

Sağlık hizmetleri, Öğrenci İşlemleri ve Tahakkuk işleriyle ilgili koordinasyonu sağlayarak etkin ve verimli bir kamu hizmeti sunulması için gerekli işlemleri organize etmek,

Yapmakla Sorumlu Olduğu İşler :

 1. Öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitime veya meslek ve iş seçimine ilişkin sorunların çözümünde danışmanlık ve rehberlik yapmak,
 2. Yeni kayıt yaptıran öğrencilere üniversite, kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak,
 3. Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili birim ve kurumlarla işbirliği yapmak,
 4. Bulundukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak,
 5. Duygusal sorunları olan öğrencilere, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla psikolojik danışma yapmak,
 6. Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak,
 7. Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vakalarda yetkililerce ön görüşme yapılmasını ve gerektiğinde onlara psikolojik testler uygulanmasını sağlamak. Yapılan değerlendirme sonucuna göre öğrenciyi ilgili hizmet birimine göndermek,
 8. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen yemek bursu hizmeti kapsamında öğrencilere kontenjan dahilinde verilen yemek bursları ile ilgili her türlü işlemin takibinde yer almak,
 9. KYK tarafından üniversitemize ayrılan kontenjan kadar verilen karşılıksız burslarla ilgili süreçte yapılması gereken işlemlerde bulunmak.
 10. YÖK Destek Bursu almaya hak kazanan öğrencilerin ödemelerinin ödemelerinin zamanında yapılması için gerekli işlerin takibinde bulunmak.
 11. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden yapılacak; yolluk, yevmiye ve katılım ücretleri ile Daire Başkanlığı’nda bütçe ve performansla ilgili her türlü işleri yapmak, yaptırmak, takip etmek.
 12. Kısmi zamanlı öğrencilerin girişleri, ücretlerin ödenmesi ve puantajların zamanında gelişinin takip edilmesi sürecinde gereken işlemlerde bulunmak.
 13. İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek,
 14.  Birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,
 15.  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine riayet etmek,
 16. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu hükümlerine riayet etmek,
 17. Görevden ayrılırken "Devir Teslim Raporu" nu düzenleyerek ilgili birime teslim etmek,
 18. Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 19. İlgili kanun, yönetmelik ve tüzük çerçevesinde mal ve hizmet alımlarının ödemelerini sağlamak
 20. Başkanlığın bütçe hazırlık çalışmalarında yer almak
 21. Birim faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı sürekli takip etmek.
 22. Mal ve hizmet alımları ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak.
 23. Mali yılsonunda evrakların tasnif edilip dosyalanmasını ve birim arşivine kaldırılmasını sağlamak.
 24. Avans ve kredi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

İşi Yapmakla Sorumlu Personelin Unvan ve Nitelikleri :

 1. Tüm faaliyetlerinde öğrencilerin ve çalışanların memnuniyetini arttırmayı ön planda tutar.
 2. İşin yapılışı sırasında istenen ve arzu edilen sonuçların elde edilmesine odaklanır.
 3. Kurumdan hizmet alan tüm paydaşları memnun edecek şekilde işleri düzenler
 4. Birimin hedeflerine ulaşması için kısa ve uzun vadede planlama yapar
 5. İşin gerektirdiği konularda çekingen davranmaz, sorumluluk alır riskleri de göz önünde bulundurarak insiyatif kullanır.
 6. Üst yöneticilerle ilişkilerini Kurum kültürüne uygun olarak düzenler ve sağlıklı bir bilgi akışı sağlar.
 7. Görev alanıyla ilgili alan ve mekanların korunması, bakım ve her türlü onarım ile eksiklerin giderilmesi için üstleri ile irtibat kurar ve gereğini yapar.