Taşınır Kayıt Şube Müdürlüğü

TAŞINIR KAYIT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sorumlu Olduğu Görev ve İşler :

 

 1. Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
 2. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,
 3. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,
 4. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,
 5. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,
 6. Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,
 7. Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek
 8. Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,
 9. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,
 10. Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,
 11. Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunulmak üzere taşınır kontrol yetkilisine teslim etmek,
 12. Sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumlu olmak,
 13. Sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılmamak,
 14. Ambarların tertip, düzen ve temizliğini sağlamak,
 15.  Depoların kapısını kilitli tutarak depodan kontrolsüz malzeme çıkışını engellemek,
 16. Kurumun imkanlarını ve kaynaklarını verimlilik ve karlılık esaslarına göre kullanma ve değerlendirme hususunda gereken mesleki bilgi, gayret ve beceriyi göstermek,
 17. Sözleşmeler kapsamında yapılacak mal/malzeme alımları ile sözleşmelerin takibini yapmak,
 18. İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek,
 19.  Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak,
 20. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine riayet etmek,
 21. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu hükümlerine riayet etmek,
 22. Görev alanı ile ilgili Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve Talimatları düzenli olarak takip etmek; ek ve değişikliklerle ilgili üstlerini bilgilendirmek ve uygulanmasını sağlamak,
 23. Görevden ayrılırken "Devir Teslim Raporu" nu düzenleyerek ilgili birime teslim etmek,
 24. Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Sahip Olduğu Yetkiler ;

1- İlgili mevzuatı ile kendisine verilen görevleri, bu mevzuat hükümlerine göre yerine getirmek

2- EBYS kullanıcı

3- KBS kullanıcı

Bilgi Beceri veYetenekler :

1- Taşınır Kayıt Yetkilisi olarak görev yapmak

2- Yazıları imzalamak

3- lgililerden (Akademik ve İdari Personel) gerekli belgeleri talep etmek

4- Daire Başkanlığı ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak