Satınalma ve Taşınır Kontrol Şube Müdürlüğü

SATINALMA VE TAŞINIR KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  

SATINALMA:

Görevin Kısa Tanımı :

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yapılacak olan mal ve hizmet alımlarının tahakkuk işlemleri ile ödemelerinin gerçekleştirilmesi.

Yapmakla Sorumlu Olduğu İşler :

 1. İlgili kanun, yönetmelik ve tüzük çerçevesinde mal ve hizmet alımlarının gerçekleşmesini ve ödemelerini sağlamak
 2. Başkanlığın bütçe hazırlık çalışmalarında yer almak
 3. Birim faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı sürekli takip etmek.
 4. Mal ve hizmet alımları ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak.
 5. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırların kontrol edilerek teslim alınmasını ve bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
 6. Daire Başkanlığının her türlü mal ve hizmet alımlarının yerine getirilmesini sağlamak.
 7. İhalelerle ilgili her türlü iş ve işlemin yapılmasını sağlamak.
 8. Satın Alma ve Muayene, Değer Tespit, Sayım Komisyonu gibi komisyonlar oluşturmak.
 9. Daire Başkanlığının ve gerektiğinde diğer SKS birimlerinin ihtiyaçlarının talep listelerinin değerlendirmeye alınmasını ve temin edilmesini sağlamak.
 10.  İhtiyaçların bütçe imkanları dâhilinde satın alınmasını sağlamak.
 11. Malzeme alımı için gerekli yazışmaların yapılmasını, kurulan komisyonlarca alımın gerçekleştirilmesini sağlamak.
 12.  Kullanılan makine-teçhizatın ve ofis malzemelerinin tamir ve bakımının yapılmasını sağlama
 13. Mali yılsonunda evrakların tasnif edilip dosyalanmasını ve birim arşivine kaldırılmasını sağlamak.
 14. Üniversitenin; öğrenci, idari ve akademik personelinin beslenme hizmetlerinin sağlıklı, kaliteli ve ekonomik olarak yapılmasını sağlamak.
 15. Yiyecek, içecek, temizlik malzemeleri, taşınır ve taşınmazlar gibi tüm alımlar için piyasa fiyat araştırması yapılmasını, gerekli tutanakların ve onay belgelerinin hazırlanarak onaya sunulmasını sağlamak.
 16. Avans ve kredi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 17. Hak ediş icmali, hak ediş raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

İşi Yapmakla Sorumlu Personelin Unvan ve Nitelikleri :

1-Kurumun ve birimin hedeflerini en üst seviyede gerçekleştirilmesi için maiyetindeki personele liderlik eder. Zamanı yerinde ve düzenli kullanır.

2-Tüm faaliyetlerinde öğrencilerin ve çalışanların memnuniyetini arttırmayı ön planda tutar.

3-İşin yapılışı sırasında istenen ve arzu edilen sonuçların elde edilmesine odaklanır.

4-Kurumdan hizmet alan tüm paydaşları memnun edecek şekilde işleri düzenler

5-Birimin hedeflerine ulaşması için kısa ve uzun vadede planlama yapar

6-İşin gerektirdiği konularda çekingen davranmaz, sorumluluk alır riskleri de göz önünde bulundurarak inisiyatif kullanır.

7-Üst yöneticilerle ilişkilerini Kurum kültürüne uygun olarak düzenler ve sağlıklı bir bilgi akışı sağlar.

8-Görev alanıyla ilgili alan ve mekanların korunması, bakım ve her türlü onarım ile eksiklerin giderilmesi için üstleri ile irtibat kurar ve gereğini yapar.

 

TAŞINIR KONTROL: 

Sorumlu Olduğu Görev ve İşler :

 1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde görevli taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemler ile düzenlediği belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek,
 2. Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalamak, ve tüm bu konularda harcama yetkilisine karşı sorumlu olmak görev tanımı kapsamındadır. 
 3. Taşınır Kontrol Yetkilisi olarak ilgili görevlerin yerine getirilmesi, (Taşınır İşlem Fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. Evrakların düzenlenmesi, kayıt altına alınması ve arşivlenmesi aşamalarını takip etmek ve yapılmasını sağlamak)
 4. Tüketim ve demirbaş malzemelerin alım evraklarında maddi hatanın bulunmamasını sağlamak,
 5. Çalışmalarında gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmamak,
 6. Yasa ve yönetmelikleri takip ederek, sürekli bilgilerini yenilemek, üst makamlara, hatalı, eksik, işlemleri onaylatmaktan kaçınmak.
 7. Taşınır Mal Yönetmeliği ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek
 8. İç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek
 9. Taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemler ile düzenlediği belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol etmek,
 10. Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine sunmak
 11. Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak,
 12. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerine riayet etmek,
 13. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu hükümlerine riayet etmek,
 14. Görev alanı ile ilgili Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve Talimatları düzenli olarak takip etmek; ek ve değişikliklerle ilgili üstlerini bilgilendirmek ve uygulanmasını sağlamak,
 15. Görevden ayrılırken "Devir Teslim Raporu" nu düzenleyerek ilgili birime teslim etmek
 16. Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

Sahip Olduğu Yetkiler ;

1. İlgili mevzuatı ile kendisine verilen görevleri, bu mevzuat hükümlerine göre yerine getirmek

2. EBYS kullanıcı

3. KBS kullanıcı

Bilgi Beceri veYetenekler :

 1. Taşınır Kontrol Yetkilisi olarak görev yapmak
 2. Yazıları imzalamak
 3. İlgililerden (Akademik ve İdari Personel) gerekli belgeleri talep etmek
 4. Daire Başkanlığı ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak

Yetkinlik Düzeyi (Bilgi, Problem Çözme, Sorumluluk Alanları)  :

 1. Planlama ve Organize Etme,
 2. Kişisel Çıkar Sağlamama
 3. Kamu Kaynağını Etkili ve Verimli Kullanma
 4. Veri Toplama