Genel Mevzuat

*TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

KANUNLAR
*2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
*4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
*6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
*7201 Sayılı Tebligat Kanunu
*6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
*6552 Sayılı İş Kanunu ve K.H.K.larda değişiklik yapılması Hakkındaki Kanun
*4857 Sayılı İş Kanunu
*1475 Sayılı İş Kanunu (Mülga)
*6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
*488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
*193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
*3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
*5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
*5379 Sayılı Osmangazi Üniversitesinin adının Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Olarak Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun
*213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
*2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
*5102 Sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine Ait Kanun
*4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
*4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
*2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
*657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
*5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu
*6245 Sayılı Harcırah Kanunu
*5728 Sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

KHK

*496 Sayılı Osmangazi Üniversitesi Kuruluşu ile ilgili Kararname

YÖNETMELİKLER

*Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği
*Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
*Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
*Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
*Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
*Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
*İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
*Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
*Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
*Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
*Memurlara Yapılacak Giyecek Yardım Yönetmeliği
*Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği
*Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
*Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
*Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği
*Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği
*Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği
*Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
*Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
*Mal Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri Yönetmeliği
*Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği
*İhalelere Yönelik Başvurular Yönetmeliği
*Taşınır Mal Yönetmeliği
*Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılmayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik
*Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği

TEBLİĞLER/GENELGELER

*Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği
*Kamu İhale Genel Tebliği
*Kamu İhale Tebliği
*İhalelere Yönelik Başvurular Hakkındaki Tebliğ
*2016 Damga Vergisi 59 Sayılı Tebliğ

YÖNERGELER

*ESOGÜ Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
*ESOGÜ Yemek Bursu Yönergesi
*Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar
*ESOGÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Esasları Hakkında Yönerge
*ESOGÜ Valide Malhatun Anaokulu Gündüz Bakımevi Yönergesi

USUL VE ESASLAR


*Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar
*Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları